Lịch hoạt động Apec 2017[:en]Calendar APEC 2017

47

[:vi]

THỜI GIAN CUỘC HỌP ĐỊA ĐIỂM
2016
08 – 09/12 HỘI NGHỊ KHÔNG CHÍNH THỨC CỦA CÁC QUAN CHỨC CAO CẤP (ISOM) HÀ NỘI
2017
18/02 – 03/3 HỘI NGHỊ LẦN THỨ NHẤT CÁC QUAN CHỨC CAO CẤP (SOM1) VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN NHA TRANG
09 – 18/5 HỘI NGHỊ LẦN THỨ HAI CÁC QUAN CHỨC CAO CẤP (SOM2) VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN HÀ NỘI
11 – 15/5 ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH CAO CẤP VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KỶ NGUYÊN SỐ VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN HÀ NỘI
18 – 19/5 HỘI NGHỊ QUAN CHỨC CAO CẤP TÀI CHÍNH (SFOM) VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN NINH BÌNH
19 – 21/5 HỘI NGHỊ CÁC BỘ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH THƯƠNG MẠI (MRT) HÀ NỘI
18 – 19/6 ĐỐI THOẠI CAO CẤP VỀ DU LỊCH BỀN VỮNG VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN HẠ LONG
18 – 30/8 HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA CÁC QUAN CHỨC CAO CẤP (SOM3) VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
21 – 25/8 ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH CAO CẤP VỀ AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN CẦN THƠ
10 – 15/9 HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN (SMEMM) THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
21 – 22/9 DIỄN ĐÀN CÁC QUAN CHỨC CAO CẤP VỀ QUẢN LÝ THIÊN TAI VINH
26 – 29/9 ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH CAO CẤP VỀ PHỤ NỮ VÀ KINH TẾ VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN HUẾ
19 – 21/10 HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN (FMM) HỘI AN
06 – 11/11 TUẦN LỄ CẤP CAO APEC 2017 (AELW) ĐÀ NẴNG

[:en]

DATE MEETING VENUE
2016
08 – 09 Dec INFORMAL SENIOR OFFICIALS’ MEETING (ISOM) HA NOI
2017
18 Feb – 03 Mar FIRST SENIOR OFFICIALS’ MEETING (SOM 1) AND RELATED MEETINGS NHA TRANG
09 – 18 May SECOND SENIOR OFFICIALS’ MEETING (SOM 2) AND RELATED MEETINGS HA NOI
11 – 15 May HIGH-LEVEL POLICY DIALOGUE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN THE DIGITAL AGE AND RELATED MEETINGS HA NOI
18 – 19 May SENIOR FINANCE OFFICIALS’ MEETING (SFOM) AND RELATED MEETINGS NINH BINH
19 – 21 May MINISTERS RESPONSIBLE FOR TRADE MEETING (MRT) HA NOI
18 – 19 June HIGH-LEVEL DIALOGUE ON SUSTAINABLE TOURISM HA LONG
18 – 30 Aug THIRD SENIOR OFFICIALS’ MEETING (SOM 3) AND RELATED MEETINGS HO CHI MINH CITY
21 – 25 Aug HIGH-LEVEL POLICY DIALOGUE ON FOOD SECURITY AND SUSTAINABLE AGRICULTURE IN RESPONSE TO CLIMATE CHANGE CAN THO
10 – 15 Sep SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES MINISTERIAL MEETING (SMEMM) AND RELATED MEETINGS HO CHI MINH CITY
21 – 22 Sep 11TH SENIOR DISASTER MANAGEMENT OFFICIALS FORUM (SDMOF11) VINH
26 – 29 Sept HIGH-LEVEL POLICY DIALOGUE ON WOMEN AND THE ECONOMY AND RELATED MEETINGS HUE
19 – 21 Oct FINANCE MINISTERIAL MEETING (FMM) AND RELATED MEETINGS HOI AN
06 – 11 Nov APEC ECONOMIC LEADERS’ WEEK DA NANG

[:]

Rate this post